Fee for available Rental Parts are in conformity to the standard practice of the music industry. When writing for information concerning Rental Parts and Fees, please supply the following information:

CONTEMPORARY JAPANESE MUSIC COMPOSER


AABE, Komei I IFUKUBE, Akira NNANATSUYA, Hiroshi
 AKUTAGAWA, YasushiIKEBE, Shin-ichiroNISHIMURA, Akira
BBEKKU, Sadao IKENOUCHI, Tomojiro NOBUNAGA, Takatomi
DDAN, IkumaISHII, Maki NODA, Teruyuki
E ESCANDE, Pablo ISHIKETA, Mareo OOGURA, Roh
F FUJIEDA, Mamoru ITO,Yasuhide SSAEGUSA, Shigeaki
  FUJITA, Masanori K KINOSHITA, Makiko SHIBATA, Minao
FUJIWARA, Yoshihisa KITAZUME, Michio SHIMOYAMA, Hifumi
H HACHIMURA, Yoshio KOJIBA, Tomiko SHINOHARA, Makoto
HASEGAWA, Yoshio KOYAMA, Kiyoshige SUENAGA, Ryuichi
HAYAKAWA, Masaaki KUNIEDA, Harue SUZUKI, Teruaki
HAYASHI, Hikaru MMAMIYA, Michio T TAKATA, Saburo
HIROSE, Ryohei MATSUDAIRA, Yoritsune W WATANABE, Urato
 MATSUMURA, Teizo Y YASHIRO, Akio
  MATSUSHITA, Isao TAKEMITSU, Toru
  MATSUSHITA, Shin-ichi YOSHIMATSU, Takashi
MIKI, Minoru  
MIYOSHI, Akira


to Home Page
ABDEFHIKMNOSTWY


A ABE, Komei
String Quartet No.7 (1950)....22' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. ABE, Komei
AKUTAGAWA, Yasushi
Allegro Ostinato for Orchestra (4th Movement of Symphonic Suite "TOKYO") (1989)....5' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., Tub., 3 Perc., Strings. AKUTAGAWA, Yasushi
Triptyque for String Orchestra (1953)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. AKUTAGAWA, Yasushi
Music for String No.1 (1962)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. AKUTAGAWA, Yasushi
B BEKKU, Sadao
Deux prieres pour orchestre (1956)....15' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (S.D., T.D., B.D., Cymb. (Sus.-Cymb.), Tam-Tam, Triangle), Pf. (Celesta), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Premiere symphonie (1961).....34' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (Tom-Tom (M, S), S.D., T.D., Tambourine, B.D., Triangle, Cymb. (Sus.-Cymb.), Tam-Tam,), Xyl., Vib., Celesta(Pf.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Deuxieme symphonie (1977)....29' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc., Alto Fl.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (Triangle, Bongos, S.D., Tom-Toms (L, M), B.D., Sus.-Cymb., Tam-Tam,), Xyl. (Vib.), Celesta (Pf.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Symphony No.3 "Spring" (1984)....28' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 4 Tb., Timp., Perc. (S.D., Cymb., B.D.), Celesta, Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Symphony No.4 "Summer 1945"(1991)....32' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (S.D., Cymb., Sus.-Cymb., B.D., Triangle, Tom-Toms (L, M, S)), Xyl. (Vib.), Celesta (Pf.), Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Symphonietta for String Orchestra (1959)....16' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. BEKKU, Sadao
"Festival Overture" First Movement from Symphony No.3 {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 4 Tb., Timp., Perc. (S.D., Cymb., Sus.-Cymb., B.D., Triangle, Tom-Toms (L, M, S), Tambourine), Celesta., Hp., Strings. BEKKU, Sadao
Trio d'Anches (1953)....10' {CHAMBER MUSIC} Ob., Cl., Fg. BEKKU, Sadao
Suite japonaise No1 pour quintette a vent (1955)....13' {CHAMBER MUSIC} Fl., Ob., Cl., Fg., Hr. BEKKU, Sadao
Opera "A Story of Three Women"(1964) {ORCHESTRA ĦEMIXED CHORUS} Fl., Ob., 2 Cl., Fg., Hr., Tp., Tb., 3 Perc. ( I (Timp., Bongos, Mokugyo, Tom-Tom, S.D., Sus.-Cymb.), / II (Tom-Tom, S.D., Sus.-Cymb., B.D., Mokugyo, Triangle, Bongos, Cymb.), / III (Xyl., Vib., Sus.-Cymb., Tom-Tom)), Hp., Pf. (Celesta), Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb., Vocal. BEKKU, Sadao
Quatuor a cordes no1 (1955)....15' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. BEKKU, Sadao
D DAN, Ikuma
Suite for Orchestra "Silk Road" (1954) ....25' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 3 Ob., 3 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Timp., 2 Perc. ( I (Triangle, S.D.), / II (Cymb., B.D.)), Hp., Strings. DAN, Ikuma
Symphony No.4 (1965)....32' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 6 Hr., 3 Tp., 4 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (Cymb., S.D., B.D., Glo., Triangle, Suzu, Tam-Tam), Hp., Strings. DAN, Ikuma
Symphony No.1 (1950)....15' {ORCHESTRA} Picc. (Fl.), 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr. (Ob.), 2 Cl., Bass Cl. (Cl.), 2 Fg. , C.Fg., 6 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (Triangle, Cymb., Tam-Tam), Strings. DAN, Ikuma
E ESCANDE, Pabro
ANTIPODAS Fantasia Concertante ....26' {Piano for the left hand & Orchestra}  Fl., Ob., Fg., Cl., Hr., Pf. in L.H., Strings. ESCANDE, Pabro
F FUJIEDA, Mamoru
Rhetoric of Orchestra....25' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Alto Fl.), 3 Ob. (Eng.Hr.), 3 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 2 Perc. (Vib., Mar.), Hp., Celesta, Pf., Strings. FUJIEDA, Mamoru
FUJITA, Masanori
Aurora IV for Piano and Orchestra (1981)....16' {ORCHESTRA} 3 Fl., 3 Ob., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 6 Hr., 3 Tp., 2 Tb., Bass Tb., Tub., 4 Perc. ( I (Glo., Vib., Triangle, Sus.-Cymb., Tam-Tam), / II (Xyl., Mar., Triangle, Sus.-Cymb., Cymb.), / III (Sus.-Cymb., Suzu, Dora, Wood-Block, Cowbell, B.D.), / IV (Tam-Tam, Triangle, Cymb., Tambourine, S.D., Timp.)), Hp., Celesta, Solo Pf., Strings. FUJITA, Masanori
Angelus for String Orchestra....8' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. FUJITA, Masanori
FUJIWARA, Yoshihisa
Maria-Avalokitesvara for Mezzo-Soprano Solo, Narrator, Female Chor. and Chamber Ensemble (1976)....26' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Solo Ms., Sop., Ms., Alto., 3 Vn., Va., Vc., Cb., Org., Pf., Perc. ( I (Sus.-Cymb., Mar., Wood-Block, Vib., S.D.), / II (Vib., Jingle-Bell, Triangle, Tam-Tam, S.D., Sus.-Cymb., Mar., B.D.)) FUJIWARA, Yoshihisa
H HACHIMURA, Yoshio
Constellation for Violin, Vibraphone, Tubular-bells & Piano (1968-69)....10' {CHAMBER MUSIC} T. Bell, Pf., Vib., Vn. HACHIMURA, Yoshio
HASEGAWA, Yoshio
NOH per Orchestra da Camera o 9 Stmmenti (1960)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Pf., Vib., Strings. HASEGAWA, Yoshio
HAYAKAWA, Masaaki
Three Movements for Strings (1964)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. HAYAKAWA, Masaaki
HAYASHI, Hikaru
Variations for Orchestra (1955)....18' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 3 Perc. ( I (S.D.), / II (Cymb., B.D.), / III (Xyl., B.D., Cymb., Sus.-Cym.)), Hp., Strings. HAYASHI, Hikaru
HIROSE, Ryohei
Concerto for Shakuhachi and Orchestra (1983)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Pf. (Celesta), Hp., 4 Perc. ( I (Chinese-Gong, Sus.-Cymb., Wood-Block, Bongo, B.D.), / II (Timp., Sus.-Cymb., Triangle, Maracas, Bongo, Glo.), / III (Sus.-Cymb., Cymb., Kin, Suzu, Tom-tom, Conga), / IV (Tam-tam, Tambourine, Sus.-Cymb., Maracas, Wood-Block, Suzu)), Solo Shakuhachi, Strings. HIROSE, Ryohei
Cello Concerto "Triste" (1971)....21' {ORCHESTRA} 2 Fl., Tp., 3 Tb., 2-3 Perc. (Timp., Sus.-Cymb., Tam-tam, S.D., Tom-tom, B.D., Chinese-Cymb., Finger-Cymb., Cymb., Glo., Maracas, Suzu, Tambourine, Wood-Block, Cowbell, Bongo, Conga, Mokusho), Solo Vc., Strings. HIROSE, Ryohei
Festival Overture (Revised edition) (1971)....8' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. (Timp., S.D., Sus.-Cymb., Triangle, Glo., Tambourine, Xyl., B.D., T.Bell(option)), (Hp., Celesta), Strings. HIROSE, Ryohei
Violin Concerto (1980)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. (I (Timp., Sus.-Cymb., Bongo, Triangle, Maracas), II (Vib., S.D., Maracas, Tom-tom, Wood-Block), III (Cymb., Maracas, Cowbell, Tam-tam, Tom-tom, Sus.-Cymb.), IV (Glo., Bongo, Tambourine, B.D., Wood-Block, Sus.-Cymb.), Pf. (Celesta), Hp., Solo Vn., Strings. HIROSE, Ryohei
I IFUKUBE, Akira
Ballata Sinfonica (1943)....18' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp.(in C), 2 Tb., Bass Tb., Tub., Timp., Hp., Strings. IFUKUBE, Akira
Lauda Concertata per Orchestra e Marimba (1980)....27' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 2 Perc. ( I (Tom-tom), / II (B.D., Timbales)), Hp., Solo Mar., Strings. IFUKUBE, Akira
Triptyque aborigene trois tableaux pour orchestre (1937)....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Fg., 2 Hr., Tp., Timp., Pf., Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. IFUKUBE, Akira
IKEBE, Shin-ichiro
Strata ­µ for String Quartet {STRING QUARTET} Vn1., Vn2., Va., Vc. IKEBE, Shin-ichiro
Symphonie pour grand orchestre (1967)....30' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob., Eng.Hr. (Ob.), 2 Cl., Bass Cl. (Cl.), 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp.(Sus.-Cym.), 3 Perc. ( I (Sus.-Cym., Timp., Maracas, T.D., Temple-Block), / II (Tam-tam, Wood-Block, Triangle, S.D., Temple-Block, T.D., Maracas, B.D., Sus.-Cym., Bongo), / III (S.D., B.D., Bongo, Xyl., Glo., Cowbell, Vib., Triangle, Cymb.)), Pf., Hp., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Haru no Umi (The Sea in Springtime) for Orchestra(1980)....7' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., 2 Perc. ( I (Timp., Triangle, Wood-Blocks), II (Vib., Mar., Glo., Sus.-Cymb.)), Solo Koto or Hp., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Petite symphonie (2nd Version)(1969)....8' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl. (A. Sax.), 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Tb., 3 Perc. ( I (Timp.), / II (Wood-Blocks, Tambourine, Triangle, S.D., B.D.), / III (Sus.-Cymb., Suzu, Mokugyo, Cowbell)), Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Violin Concerto(1981)....20' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc., Alto Fl.), 2 Ob. (Eng.Hr.), 4 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg. (C. Fg.), 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., 3 Perc. ( I (Timp., Kin, B.D., Sus.-Cymb., Mokusho), / II (Vib., Tam-Tams, Triangle, Cabasa, Guiro, Tambourine, Wood-Blocks), / III (Vib., Mar., T.Bell, Wind-Chime, Thunder-sheet, Binzasara, Cymb.)), Pf. (Celesta), Hp., Solo Vn., Strings. IKEBE, Shin-ichiro
Crepa in Sette Capitoli (1966)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Solo Vn., 3 Va., Vc., Cb. IKEBE, Shin-ichiro
IKENOUCHI, Tomojiro
Yuya-Trois pieces tirees de Noh Drame "YUYA" pour soprano et orchestre (1942)....13' {ORCHESTRA} Sop., Fl., Ob., Fg., Hr., Tp., Tb., Timp., Perc. (Triangle, Tam-tam), Hp., Strings. IKENOUCHI, Tomojiro
ISHII, Maki
Kyoo Musik fuer Klavier (Multi-Piano), Orchester und elektronische Klange (1968)....15' {ORCHESTRA} Tp., 3 Hr., Tb., Bass Tb., 4 Perc. ( I (Tam-tam, Sus.-Cymb., Triangle, Glo., T.D., Conga, maracas), / II (Tam-tam, Sus.-Cymb., Cowbell, B.D., S.D., Bongo, Maracas, Temple-Block), / III (Mar., Glo., Clavis, Bongo, Maracas, Sus.-Cymb.), / IV (Xyl., Cymb., Conga, Maracas, Sus.-Cymb.)), Pf., Strings, Tape. ISHII, Maki
Translucent Vision for Orchestra Op.44 (Revised1983 edition)....16' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., Picc. Cl., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 2 Tp.(in C), 3 Tb., Tub., 5 Perc. ( I (Xyl., Sus.-Cymb., Wind-Chime (Bamboo), Flexatone, S.D., Sleigh-Bell), / II (Mokusho, Vib., Gong, Tambourine, T.D., Kin, Wind-Chime (Glass), Iron-chain), / III (Temple-Block, Glo., Tam-tam, Timp., Sleigh-Bell, Maracas, Kin, Wind-Chime (Galss), Whip), / IV( Sus.-Cymb., Suzu, B.D., T.Bell, Kin, Wind-Chime (Iron)), / V (Mokusho, Cymb., Tam-tam, Maracas, Wind-Machine, Kin, Wind-Chime (Glass), Tambourine, Sus.-Cymb.)), Hp., Pf. (Celesta), Strings. ISHII, Maki
Intrada for Orchestra-Based on Music by G. F. Handel (1986)....9' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 3 Ob., 3 Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tb., Tub., 4 Perc. ( I (Cymb., Tam-tam, Timp.), / II (Vib., Sus.-Cymb., Cymb., Conga), / III (Glo., Sus.-Cymb., S.D., Tambourine) / IV (Antique-Cymb., T.Bell, B.D., Conga, Maracas)), Celesta, Pf., Strings. ISHII, Maki
Herbst Variante for Orchestra (3rd Movement of Symphonic Suite "Tokyo")....7' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. (Sus.-Cymb., B.D., S.D., Cymb., Glo., Xyl., T.Bell, Vib., Wood-Block, Tambourine, Tam-tam, Antique-Cymb.), Hp., Strings. ISHII, Maki
Sieben Stuecke fuer kleines Orchester (1961)....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 4 Perc. ( I (Tam-tam, Clevis, Wood-Block, Triangle), / II (Tam-tam (L), Tam-tam (S), Sus.-Cymb., Tambourine, Bongos), / III (Tam-tam (L), Tam-tam (S), Sus.-Cymb., T.D., S.D., Antique-Cymb.) / IV (Vib., Mar., Antique-Cymb., Sus.-Cymb.)), Vib., Hp., Celesta, Pf., Strings. ISHII, Maki
Praludium und Variationen fuer neun Spieler (1959-60)....7' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., Fg., Hr., Perc. (Triangle, Clevis, Cymb., Campana, Wood-Block, S.D., Tam-tam), Pf., Vn., Va., Vc. ISHII, Maki
Aphorismen (1963)....9' {CHAMBER MUSIC} Vn., Va., Vc., Perc. (Temple-Block, NARUKO, Maracas, Clavis, Tambourine, Triangle, Tam-tam, Cymb.), Pf. ISHII, Maki
ISHIKETA, Mareo
Sinfonia in Fa Diesis e Do (1966)....27' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (Triangle, Wood-Blocks, Side drum, Tom-toms, Sus.-Cymb., Cymb., B.D., Gong,), Xyl. (Vib.), 2 Hp., Strings. ISHIKETA, Mareo
ITO,Yasuhide
"Gloriosa" Symphonic Poem for Orchestra (2007) ....22' {ORCHESTRA & MALE CHORUS} 2 Fl., Picc., Ryuteki, 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 3 Perc. ( I (Glo., S.D., Ratchet, Sleigh-Bells, 3 Toms, Cymb., Mokusho, Gyoban), / II (Vib., B.D., Tambourine, Trianngle, Cymb., Tam), / III (Chimes, 3 Toms, B.D., Vib., Tam-tam)), Hp., Male Cho., Strings. ITO,Yasuhide
K KINOSHITA, Makiko
Sinfonietta for String Orchestra (1996)....15' {STRING ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. KINOSHITA, Makiko
Opera "Alice' s Adventures in Wonderland (2003) ....100' {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 5 Sop., 2 Alto.(Ms.), 3 Ten., Bar., Bass., Mixed Cho., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2Tb., Timp., 2 Perc. (Timp., Xyl., Glo., Cymb., Tambourine, S.D., Triangle, Maracas), Hp., Strings. KINOSHITA, Makiko
The Sun Organ for Mixed Chorus and Orchestra(2014)....15' {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp., Timp., Perc. (Cymb., Tom-tom, Sus.-Cymb., Glo.), Mixed Cho., Strings. KINOSHITA, Makiko
Another World for Violin,Viola,Cello&Piano
(2011)....16'
{CHAMBER MUSIC} Vn., Va., Vc., Pf. KINOSHITA, Makiko
Opera “Alice’s Adventures in Wonderland” Octet ver.(2014) ....100' {CHAMBER MUSIC & MIXED CHORUS} 3 Ten., Bar., Bass., Mixed Cho., Fl., Cl., Hr., Vn., Va., Vc. Pf., Perc. (Cymb., Xyl., Tambourine, Triangle, S.D., Maracas, Sus.-Cymb.) KINOSHITA, Makiko
THE SPIDER'S THREADĦĦA Musical Tale for Voice with Narration, Clarinet and Piano(2012) ....40' {A Musical Tale} Cl.,Pf.,Voice(also Narration) Note: Clarinet part only for rental. KINOSHITA, Makiko
Piano Concerto (2012)....18' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (Maracas, Wood-Block, S.D., B.D., Cymb., Sus.-Cymb., Cowbell, Xyl. (Mar.)), Solo Pf., Strings. KINOSHITA, Makiko
KITAZUME, Michio
The Sky for Orchestra (1983)....6' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., 3 Perc. ( I (Timp., Sus.-Cymb.), / II (Vib., Glo.), / III (T.Bell, Sus.-Cymb.)), Celesta, Hp., Strings. KITAZUME, Michio
KOJIBA, Tomiko
Ka-Un for Shakuhachi and Orchestra (1988)....15' {ORCHESTRA} Picc., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., .2 Fg., 4 Hr., 2 Tp.(in C)., 3 Tb., Tub., 3 Perc. ( I (Timp.), / II (Tam-tam, Glo.), / III (Sus.-Cymb.)), Hp., Solo Shakuhachi (in A, D, E), Strings. KOJIBA, Tomiko
KOYAMA, Kiyoshige
Quartet for Japanese Instruments (1962)....15' {CHAMBER MUSIC} Shakuhachi, 2 kotos jushichigen KOYAMA, Kiyoshige
Kobiki-Uta for Orchestra (1957)....11' {ORCHESTRA} Picc., Fl., 2 Ob., 2 Cl.(Bass Cl.), T.Sax., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (Shime-Daiko, Yagura-Daiko, Glo., Mar., 2 S.D., B.D., Cymb., 2 Tam-tams(L & M)), Hp., Celesta, Pf. (Celesta), Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Symphonic Suite "Nomen" (Masks for Noh Play) (1959)....23' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (B.D., Tam-tam), Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Shinano-Bayashi for Orchestra (1945)....13' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (Suzu, Tambourine, S.D., B.D.), Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Hina-Uta No.1 for Orchestra (1976)....17' {ORCHESTRA} 2 Fl., Ob., 2 Cl., Fg., 2 Hr., Tp.(in C), 2 Perc. (Timp., Glo., Vib., Tam-Tam, Bells (Metal High & Low) (Clay Large & Small), Hari-Ohgi, Yagura-Daiko), Pf., Tape, Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Hina-Uta No.2 for Orchestra (1978)....15' {ORCHESTRA} 3 Fl., (Picc.), 3 Ob. (Eng.Hr.), 3 Cl. (Picc., Bass Cl.), 3 Fg. (C. Fg.), 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., Perc. (Glo., Mar., B.D., Shime-Daiko (S.D.), Yagura-Daiko, Oke-Do (Tom-tom), Mokugyo, Yotsu-Dake, Dorei (Suzu), Musical-Box (Japanese)), Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Japanese Folk Songs for Chamber Orchestra (1953-58)....25' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl.(Picc.), Ob., Cl. (Bass Cl.), Fg., Hr., Perc. (Mar., S.D., T.D., B.D., Shime-Daiko, Okawa, Chanchiki), Hp., Pf., Strings. KOYAMA, Kiyoshige
Ainu No Uta for String Orchestra (1964)....6' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb., Timp. KOYAMA, Kiyoshige
  KUNIEDA, Harue
  "Peace on Earth" for Soprano, Harp and Orchestra (2005).... 10' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp. (in C), 3 Tb. (Bass Tb.), 4 Perc. ( I (Chromatic Gong, B.D., Sleigh-bell), / II (Tam-tam, Sus.-Cymb.), / III (Mokusho, S.D., Temple-Block, Bongos, Congas, Bass-Tom), / IV (Vib., Glo., Thunder-Sheet, Sleigh-bell)), Solo Hp., Solo S., Strings. KUNIEDA, Harue
  "Seraphim" for Violin and Orchestra(1997-99) ....15' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., 2 Tp.(in C), 4 Hr, 2 Tb., BassTb., Timp., 3 Perc. ( I (Sus.-Cymb., Chinese-Cymb., Tam-tam, Gong), / II (Mokusho, Wood-Block, Bongos, Conga, Tom-tom, B.D., Sus.-Cymb.), / III (T.Bell, Vib., Glo.)), Hp., Pf., Strings. KUNIEDA, Harue
M MAMIYA, Michio
Violin Concerto No.1 (1959)....33' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob.(Eng.Hr.), 2 Cl.(Bass Cl.), 2 Fg.(C.Fg.), 4 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Tub., Timp., 3 Perc. (B.D., Sus.-Cymb., S.D., wood-Block, Tam-tam, Cymb., Triangle), Hp., Celesta., Solo Vn., Strings. MAMIYA, Michio
Three movements for Wind Quintet (1962)....14' {CHAMBER MUSIC} Fl., Ob., Cl., Hr., Fg. MAMIYA, Michio
String Quartet No.1 (1963)....18' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. MAMIYA, Michio
String Quartet No.2 (1980)....20' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. MAMIYA, Michio
Sonata for Violin, Piano, Percussion and Double Bass (1966)....20' {CHAMBER MUSIC} Pf., Perc., Vn., Cb. MAMIYA, Michio
MATSUDAIRA, Yoritsune
Katsura pour chant avec flute, harpe, clavcin, guitar et percussions (1959)....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Clavecin., Hp., Gt., Perc. MATSUDAIRA, Yoritsune
MATSUMURA, Teizo
Symphony (1965)....27' {ORCHESTRA} 3 Fl.(Picc., Contralto Fl.), 2 Ob., Eng.Hr., 3 Cl. (Picc.), 2 Fg., C. Fg., 4 Hr., 4 Tp. (in C), 2 Tb., Bass Tb., Tub., 7 Perc. ( I (Timp.), / II (B.D., Tam-Tam, 3 Sus-Cymb.), / III (S.D., Sizzle-Cymb., 2 Mokusho, 3 Tom-Toms), / IV (Xyl., Tambourine, Conga, Cymb.), / V (Glo., Xyl., Maracas, Vib., Celesta, T.Bell).
/ VI (Vib., Mar., 2 Cowbells, Maracas, Bongo), / VII (T.Bell, Maracas)), Hp., Pf., Celesta, Strings.
MATSUMURA, Teizo
Prelude pour orchestre (1968)....16' {ORCHESTRA} 6 Fl.(6 Picc.), 4 Ob., 4 Cl., 3 Fg., C. Fg., 6 Hr., 4 Tp., 2 Tb., Bass Tb., Tub., 7 Perc. ( I (Timp., Cymb.), / II (B.D., Cymb.), / III (Tam-tam), / IV (Cymb., Sizzle-Cymb., Tom-tom, Wood-Block), / V (Glo.), / VI (Vib.), / VII (T.Bell)), Celesta, Hp., Pf., Strings. MATSUMURA, Teizo
Achime for Soprano and 11 Instrumentalists (1957)....17' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Sop., Fl., Ob., Cl., A. Sax., Fg., Hr., Tp., Tb., Timp., B.D., Sus.-Cymb., Tam-tam, S.D., Bongo, Congas, Xyl., Vib., Triangle, Wood-Block, Pf., Vc., Cb. MATSUMURA, Teizo
Trio pour violon, violoncelle et piano {CHAMBER MUSIC} Vn., Vc., Pf. MATSUMURA, Teizo
Musique pour quartour cordes et pianoforte (1962)....16' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc., Pf. MATSUMURA, Teizo
MATSUSHITA, Isao
Toki-No-Ito II (Threads of Time) for Piano and Orchestra (1986-87)....20' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg. (C. Fg.), 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Timp., 3 Perc. ( I (Tom-tom, B.D., S.D., Tam-tam, Sleigh-Bell), II (Sus.-Cymb., Maracas), III (Vib., Xyl.)), Hp., Solo Pf., Strings. MATSUSHITA, Isao
Quartet for the Glory of Vice (1988).... {CHAMBER MUSIC} Cl., Vn., Vc., Pf. MATSUSHITA, Isao
MATSUSHITA, Shin-ichi
Astrale Atem fuer Orchester (1969)....17' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 3 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., 3 Perc. ( I (Timp.), / II (Tam-tam, Cymb.), / III (S.D.)), Hp., Pf., Vib., Strings. MATSUSHITA, Shin-ichi
Haleines astrales pour ensemble de chambre (1968)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Hr., Vib., Hp., Pf., Vn1., Vn2., Va., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Composizione da Camera per 8 (1958)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., Tp., Tb., Perc. (Wood-Block, Sus.-Cymb., Tam-tam, B.D., S.D., Vib., Xyl., Bongos, Conga, Maracas), Pf., Vn., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Fresque sonore pour 7 instruments (1964)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Ob., Cl., Hr., Hp., Va., Vc. MATSUSHITA, Shin-ichi
Musique pour soprano et ensemble de chambre (1963)....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Sop. Solo (or Onde-Martenot, 2nd Vib.), Pf., 4 Perc. ( I (Vib.), / II (Sus.-Cymb. (S, M), Tsuzumi, Tom-toms), / III (Sus.-Cymb. (L), Ohkawa, Tam-tams), / IV (Maracas, Temple-Blocks, Bongos, Conga)), String quartet. MATSUSHITA, Shin-ichi
3 Tempi per 11 Instrumenti....18' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Fl., Cl., A. Sax., Bass Cl., Tp., Tb., Vib., Pf., Va., Vc., Cb. MATSUSHITA, Shin-ichi
Kristalle fuer Klavierquartett (1966)....14' {CHAMBER MUSIC} Vn., Va., Vc., Pf. MATSUSHITA, Shin-ichi
Canzona da Sonare No.1 (1960)....12' {CHAMBER MUSIC} Pf., Perc. (Vib., Cymb., Sus.-Cym., Maracas, Cymb., Sus.-Cymb., Tam-tam, Tom-tom) MATSUSHITA, Shin-ichi
MIKI, Minoru
Ha No Kyoku Concerto for Koto and Orchestra (1974)....24' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 2 Tb., 4 Perc. ( I (Mokusho, Triangle, Glo., Tam-tam), / II (Wood-Block, Suzu, Vib., Tom-tom), / III (Mokugyo, Sus.-Cymb., Binzasara, T.Bell, Triangle), / IV (Wood-Block, Gong, Mar.), Solo Koto (20 strings)), Strings. MIKI, Minoru
MIYOSHI, Akira
Concerto pour marimba et ensemble a cordes (1969)....20' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Mar., 3 Vn., 3 Va., 2 Vc., 2 Cb. MIYOSHI, Akira
Quatuor a cordes no 1 (1961)....20' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. MIYOSHI, Akira
Quatuor a Cordes no 2 (1967)....16' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. MIYOSHI, Akira
Sonate pour flute, violoncelle et piano (1955)....21' {CHAMBER MUSIC} Fl., Vc., Pf. MIYOSHI, Akira
Trois mouvements symphoniques (1960)....25' {ORCHESTRA} 2 Fl.(Picc.), Picc.(Fl.), 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C. Fg., 4 Hr., 4 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 3 Perc. (2 Tam-Tams, B.D., Sus.-Cymb., Cymb., S.D., Wood-Blocks, Tom-Toms(L, M, S), pair of Mokugyo, Triangle, Castanets, Glo.,), T.Bell, Xyl. (Vib.), Pf., Celesta, Hp., Strings. MIYOSHl, Akira
Concerto for Orchestra (1964)....11' {ORCHESTRA} 3 Fl., 3 Ob. (Eng.Hr.), 3 Cl. (Picc.), 3 Fg., 6 Hr., 4 Tp.(in C), 3 Tb., Tub., Timp., 4 Perc. (T.Bell, Gong, 2 Tam-Tams, 4 Tom-Toms, 2 Bongos, Sus.-Cymb., Cymb., S.D., B.D., pair of Mokugyo,), Xyl. (Vib., Glo.), Pf., Hp., Celesta., Strings. MIYOSHl, Akira
Concerto pour violon et orchestre (1965)....25' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., 5 Perc. ( I (Timp.), / II (Timp.), / III (Sus.-Cymb., B.D., S.D., Whip), / IV (Tam-tam, Triangle), / V (Xyl., Vib., T.Bell, Mokugyo, Glo.)), Celesta, Solo Vn., Strings. MIYOSHl, Akira
Duel - Trois mouvements pour soprano et orchestre (1964)....15' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp., 3 Tb., 4 Perc. ( I (Timp.), / II (Sus.-Cymb., Temple-Block, S.D., Tam-tam), / III (Tam-tam, B.D., S.D., Tom-tom, Temple-Block), / IV (Xyl., Vib.)), Pf. (Celesta), Hp., Solo Sop., Strings. MIYOSHl, Akira
Litania pour Fuji-Poeme symphonique pour orchestre (1988)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl., 2 Fg., C. Fg., 4 Hr., 4 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. ( I (Timp.), / II (Sus.-Cymb., Tam-tam, Super ball), / III (Vib., S.D., B.D., Bongos, Cowbell, Tom-tom, Steel Drum, T.Bell, Sleigh-Bell), / IV (T.Bell, Antique-Cymb., Gong, Xyl., B.D., S.D., Tom-tom, Cowbell, Wood-Block, Sleigh-Bell, Mokusho, Wind-Machine)), 2 Hp., Pf., Strings. MIYOSHl, Akira
SHOKA NO SHIKI (1986) {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} Picc., 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., Bass Cl., 2 Tp., 3 Hr., 2 Tb., 4 Perc. (Timp., B.D., Sus.-Cymb., Tam-tam, Tambourine, Triangle, Glo., T.Bell, Vib., Xyl., Antique-Cymb., Cymb), Hp., Strings and SATB Chorus. MIYOSHl, Akira
SUZUKI, Teruaki (Trans.)
N NANATSUYA, Hiroshi
Neun kanonische Bagatellen (1963)....8' {CHAMBER MUSIC} Picc., Fl., Alto Fl. NANATSUYA, Hiroshi
Sechs kanonische Stuecke fuer Geige und Violoncello (1963)....7' {CHAMBER MUSIC} Vn., Vc. NANATSUYA, Hiroshi
NISHIMURA, Akira
Nostalgia for Orchestra (1983)....14' {ORCHESTRA} 3 Fl., Ob., Eng.Hr., Picc. Cl., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Perc., Hp., Pf., Strings. NISHIMURA, Akira
NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Mixed Chorus,String Ensemble and Piano(2016) ....7' 30'' {CHAMBER MUSIC & Mixed CHORUS} Vn1., Vn2., Va., Vc., Db.(Option), Pf. and SATB Chorus.
Note: The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
REFRAIN for Children' s(Female)Chorus, String Ensemble and Piano(2016) ....4' 30'' {CHAMBER MUSIC & FEMALE CHORUS} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb.(Option), Pf. and SA Chorus.
Note: The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
REFRAIN for Mixed Chorus, String Ensemble and Piano(2016) ....4' 30'' {CHAMBER MUSIC & Mixed CHORUS} Vn1., Vn2., Va., Vc., Db.(Option), Pf. and SATB Chorus.
Note: The rental score does not contain chorus part music.
NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN For Wind Orchestra and Mixed Chorus (2017) ....7' 30'' {Wind Orchestra & Mixed CHORUS} Picc., 2 Fl., Ob.(Option), Fg.(Option), 3 Cl., Bass Cl., 2 A. Sax., T. Sax., Br. Sax., 3 Tp. (3rd Option), 4 Hr. (4th Option), 3 Tb., Euph., Tub., String Bass (Option), Timp., 3 Perc. ( I (Sus.-Cymb., Tam-tam, B.D.), / II (T.Bell, S.D.), / III (Vib., Glo.)) and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Orchestra and Mixed Chorus ....7' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., 2 Tp., 4 Hr., 3 Tb., 3 Perc. ( I (Timp.), / II (T.Bell, S.D.), / III (Sus.-Cymb., Tam-tam, B.D.)), Hp., Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
HAB' EIN LIED AUF DEN LIPPEN for Orchestra and Mixed Chorus ....7' 30" {Orchestra & Mixed CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., 2 Tp., 4 Hr., 3 Perc. ( I (Timp.), / II (T.Bell, S.D.), / III (Sus.-Cymb., Tam-tam, B.D.)), Hp., Strings and SATB Chorus. (without Tb. part) NOBUNAGA, Takatomi
Refrain for Orchestra and Mixed Chorus ....4' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., 2 Tp., 4 Hr., Timp., Sus.-Cymb., Hp. (Option), Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
Far Away for Orchestra and Mixed Chorus (2017) ....3' 30'' {Orchestra & Mixed CHORUS}  2 Fl., 2 Ob., 2 Fg., 2 Cl., 2 Tp., 2 Hr., Timp., Sus.-Cymb., Hp. (Option), Strings and SATB Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
Refrain for Orchestra and Female Chorus ....4' 30'' {Orchestra & Female CHPRUS} 2Fl., 2Ob., 2Fg., 2Cl., 2Tp., 4Hr.,Timp., Sus-Cymb., Hp.(Option),Strings and SMsA Chorus. NOBUNAGA, Takatomi
NODA, Teruyuki
Piano Concerto (1977)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Timp., 4 Perc. ( I (Tam-tam, Sleigh-Bell, Anvil), / II (Mokusho, Bongo, Conga, Sleigh-Bell), / III (Sus.-Cymb., Chinese-Cymb., Sizzle-Cymb., B.D., Glo.), / IV (Vib., Glo., Anvil)), Hp., Solo Pf., Strings. NODA, Teruyuki
Three Scenes for Orchestra....13' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp., 3 Tb., 5 Perc. ( I (Timp., Antique-Cymb., Sus.-Cymb., Tom-tom), / II (Glo., Mar., Sus.-Cymb., Antique-Cymb., Tam-tam), / III (Vib., Glo.), / IV (Vib., Celesta), / V (Mar., Chinese-Cymb., Tam-tam, Timp., Bell)), Hp., Celesta, Strings. NODA, Teruyuki
Piano Trio (1963)....15' {CHAMBER MUSIC} Vn., Vc., Pf. NODA, Teruyuki
Quintetto per Marimba, 3 Flauti e Contrabasso "Mattinata" Op.11 (1968)....18' {CHAMBER MUSIC} 3 Fl., Mar., Cb. NODA, Teruyuki
Ballade....7' {CHAMBER MUSIC} H., Vn., Pf. NODA, Teruyuki
O OGURA, Roh
Dance Suite for Orchestra (1963)....16' {ORCHESTRA} 2 Fl.(Picc.), 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 3 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Timp., Celesta, Hp., Pf., Perc. (Triangle, Cymb., Sus.-Cymb., Side Drum, T.D., B.D., Tam-tam), Strings. OGURA, Roh
Burlesque for Orchestra (1959)....3' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 2 Perc. (S.D., Sus.-Cymb., Cymb., Tam-tam, B.D.), Strings. OGURA, Roh
Sonatina for String Orchestra (1963)....13' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. OGURA, Roh
Composition for String Orchestra (1972)....15' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. OGURA, Roh
Five Movements on Japanese Folk Songs for Orchestra (1957) ....17' {STRING ORCHESTRA} 2 Fl.(Picc.), 2 Ob., 2 Cl.(Bass Cl.), 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Bass Tb., Tub., Timp., 2 Perc. ( I (Sus.-Cymb., vib., S.D., Side-Drum, B.D.), / II (B.D., Cymb., S.D.)), 2 Hp., Strings. OGURA, Roh
S SAEGUSA, Shigeaki
Summer for Orchestra (2nd Movement of Symphonic Suite " Tokyo" ) (1989)....9' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., C. Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. (Sus.-Cymb., B.D., Cymb., S.D.), Strings. SAEGUSA, Shigeaki
Blaserquintett (1963)....15' {CHAMBER MUSIC} Fl., Ob., Cl., Hr., Fg. SAEGUSA, Shigeaki
SHIBATA, Minao
Sinfonia (1960)....12' {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 3 Hr., 3 Tp., 3 Tb., 8 Perc. (Xyl., Vib., Triangle, Bongos, Sus.-Cymb., Tam-tam, Maracas, S.D., T.D., B.D.), Strings. SHIBATA, Minao
Essay for 6 Brasses (1965)....5' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 3 Tp., 3 Tb. SHIBATA, Minao
SHIMOYAMA, Hifumi
Zone for 16 Strings (1970)....9' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 6 Vn., 4 Va., 4 Vc., 2 Ob. SHIMOYAMA, Hifumi
String Quartet (1959)....14' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. SHIMOYAMA, Hifumi
SHINOHARA, Makoto
Egalisation for 25 Instrumentalists (1975)....20' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 3 Fl.(Picc., Alto Fl.), 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg.(C. Fg.), Hr., Tp., Tb., Tub., Pf., Celesta, Harpsichord, Hp., G., Vib. (Tambourine, Wood-Blocks, Temple-Blocks, Guiro), Mar. (Cymb., Tam-Tam, Maracas), Perc. (Timp. Bongos, Tom-Tom, B.D., Kettle-drum, Triangle, Antique-Cymb., Gong, Wood-Blocks, Temple-Blocks, Xyl.) Vn., Va., Vc., Cb. SHINOHARA, Makoto
SUENAGA, Ryuichi
Three Dances for String Orchestra (1977)....8' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. SUENAGA, Ryuichi
SUZUKI, Teruaki
"MIMI O SUMASU" for Children(Female)Chorus and Orchestra {ORCHESTRA & CHORUS} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Bass Tb., 4 Perc. ( I (Timp., Sus.-Cymb., Cowbell), / II (Tam-tam, Antique-Cymb., Xyl., glo., Cowbell, Wood-Block, Mokugyo, Sleigh-Bell), / III (Mar., Vib., Sus.-Cymb., Tambourine), / IV (Tam-tam, Sus.-Cymb., Tom-tom, S.D., T.Bell)), Celesta, Hp., Choeur d'Eufants 1,2,3, Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb. SUZUKI, Teruaki
"JUNITSUKI" for Children' s (Female) Chorus and String Orchestra (2010).... 16' {STRING ORCHESTRA & CHORUS} Vn1., Vn2., Va., Vc., Cb., S., Ms., A. SUZUKI, Teruaki
WATASHITACHI NO HOSHI {ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., Tb., Bass Tb., Hp., 4 Perc. ( I (Timp.), / II (Glo., Vib., Tam-tam), / III (Sus.-Cymb., Cymb.), / IV (T.Bell)), SATB Chorus., Strings. SUZUKI, Teruaki
Trio No.1 pour Violon, Violoncelle et Piano....13' {CHAMBER MUSIC} Vn., Vc., Pf. SUZUKI, Teruaki
T TAKATA, Saburo
Ballade based on Folk Songs from Yamagata: Fantasy and Fugue (1941).... {ORCHESTRA} 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. (in A, in BĦĤŽÉ, Bass Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp. (in A), Timp., Triangle, Strings. TAKATA, Saburo
Voiceless Lament for Soprano, Baritone, Narrator, Chorus and Orchestra (1964).... {ORCHESTRA} 2 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp., 1 Tb., 2 Perc. (Cymb., B.D., Triangle, Tam-Tam), Xyl., Hp., Pf. (Celesta), Narrator, Solo Sop., Solo Bar., Mixed Cho., Strings. TAKATA, Saburo
Marionette Suite for String Quartet (1954)....18' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. TAKATA, Saburo
TAKEMITSU, Toru
Dorian Horizon (1966)....11' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} 8 Vn., 2 Va., 2 Vc., 5 Cb. TAKEMITSU, Toru
Sacrifice pour flute en sol, lute et vibraphone avec cymbales antiques (1962)....5' {CHAMBER MUSIC} Solo Fl., Lute, Vib., Antique-Cymb. TAKEMITSU, Toru
TERASHIMA, Naohiko
SHOKUTAKU NO UTA For Piano 4 hands (1986 ) {PIANO 4 HANDS} 2 Pf. TERASHIMA, Naohiko
SHOKUTAKU NO UTA For Orchestra and Mixed Chorus (1986) ....37' {STRING ORCHESTRA & MIXED CHORUS} 2 Fl., Ob., 2 Cl., Fg., 2 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Tub., Timp., 2 Perc. ((Cymb. With wood mallet), Glo., S.D., Conga, Triangle, Cabasa, Cymbals), Pf., Strings, SATB Chorus. TERASHIMA, Naohiko
W WATANABE, Urato
Suite YAJIN {ORCHESTRA} Picc. (Fl.), Fl., Ob., Eng.Hr., 2 Cl, 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Tb., Bass Tb., Tub., Timp., 2 Perc. (S.D., B.D., Cymb., Tambourine), Hp., Pf., Strings. WATANABE, Urato
Y YASHIRO, Akio
Symphonie pour grand orchestre (1958)....35' {ORCHESTRA} Picc. (Fl.), 2 Fl. (Picc., Bass Fl.), 2 Ob, Eng.Hr., 2 Cl., Bass Cl. (Cl.), 2 Fg., C.Fg., 4 Hr., 3 Tp., 2 Tb., Tub., Timp., 3 Perc. (Tom-Toms (L, M, S), S.D., Tambourine, B.D., Wood-Block, Cymb., Sus.-Cymb., Tam-Tam, Glo.,), Xyl., Vib., T.Bell, Pf. (Celesta), 2 Hp., Strings. YASHIRO, Akio
Concerto pour piano et orchestre (1967).....28' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Tub., Timp., 2 Perc. (Cymb., Sus.-Cymb., Tam-tam, Wood-Block, Suzu, T.Bell), Vib., Solo Pf., Strings. YASHIRO, Akio
Concerto pour violoncelle et orchestre (1960)....22' {ORCHESTRA} 2 Fl., Ob., 2 Cl., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Tb., Timp., Perc. (Sus.-Symb., Tam-tam, B.D.), Vib., Celesta, Hp., Solo Vc., Strings. YASHIRO, Akio
SONATE pour 2 Flutes et Piano (1958) {CHAMBER MUSIC} 2 Fl., Pf. YASHIRO, Akio
Quatuor a cordes (1955)....15' {CHAMBER MUSIC} Vn1., Vn2., Va., Vc. YASHIRO, Akio
Trio pour violon, violoncelle et piano (1948)....30' {CHAMBER MUSIC} Vn., Vc., Pf. YASHIRO, Akio
YOSHIMATSU, Takashi
The Age for Birds for Orchestra (1986)....18' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc., Alto Fl.), 3 Ob. (Eng.Hr.), 3 Cl. (Bass Cl.), 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Tb., Tub., 4 Perc. ( I (Glo., Suzu, Tambourine, Castagnet, Gong), / II (Temple-Bell, Triangle, Castagnet, Tambourine, Tam-tam, B.D.), / III (Tam-tam, T.Bell, Antique-Cymb., Claves, Sus.-Cymb., Tambourine), / IV Vib. (Xyl.)), Celesta (P.), Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Guitar Concerto "Pegasus Effect" (1984)....22' {ORCHESTRA} 3 Fl., 3 Cl., 2 Hr., 2 Tp., 2 Tb., 2 Perc. (Tambourine, Castagnets, Wood-Block, Triangle, Tam-tam, Hihat-Cymb., Maracas, Side-drum, B.D., Suzu, Glo., Temple-Bell, Wind-Chime), Celesta, Solo Gt., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Basson Concerto "Unicorn Circuit" (1988)....23' {ORCHESTRA} 3 Fl. (Picc.), 2 Ob. (Eng.Hr.), 2 Cl. (Bass Cl.), 2 Fg., (C.Fag.), 3 Hr., 2 Tp.(in C), 2 Tb., (Bass Tb.), 3 Perc. (Triangle, Castanetts, Guiro, Maracas, S.D., Sus.-Cymb., Hihat-Cymb., Temple-Blocks, Tambourine, 4 Tom-Toms, Wind-Chime, T.Bell, 2 Tam-Tams, Glo., Suzu, B.D.), Celesta, Solo Fg., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Canticle of the Bird and Rainbow for Orchestra (1994)....18' {ORCHESTRA} 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 2 Hr., 2 Tp. (in C), 2 Tb., 2 Perc. ( I (Cymb., Triangle, Sus.-Cymb.), / II (Wind-Chime, Tambourine, Suzu, Gong, Tam-tam)), Pf., Strings. YOSHIMATSU, Takashi
Threnody to Toki for String Orchestra & Piano (1980).....12' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} Vn1., Vn2., Va1., Va2., Vc1., Vc2., Cb., Pf. YOSHIMATSU, Takashi
Rainbow-colored Mobile I (1992)....10' {STRING & CHAMBER ORCHESTRA} for Mandolin Orchestra YOSHIMATSU, Takashi